Teorije i tipologije sukoba

Opis predmeta
Kurs upoznaje studente sa posebnim segmentom studija mira – rešavanjem sukoba, pretpostavkama kao i granicama ovog polja istraživanja. Pored teorijskog utemeljenja kurs se bavi i praktičnim učincima na osnovu kojih je moguća realna procena domašaja rešavanja sukoba. Saglasno tome, prvi deo kursa izlaže glavne teorijske pristupe rešavanju sukoba, tj. njihova polazišta, usmerenja i unutrašnju koherentnost. Pored toga, ispituje se praksa rešavanja sukoba različitih nivoa i dužine trajanja uz uvažavanje kulturnih specifičnosti, uzajamne zavisnosti strukture i aktera kao i potrebe promene/korekcije postojećeg svetskog sistema. Prilikom preispitivanja koriste se konkretni primeri rešavanja sukoba. Cilj kursa je da ukaže na važnost međusobnog prožimanja teorije i prakse rešavanja sukoba, kao i da pripremi studente za osvajanje praktičnih veština za rešavanje sukoba.

Literatura
Literaturu za predmet Teorija i praksa rešavanja sukoba možete skinuti ovde.
Tekstove za predmet Teorija i praksa rešavanja sukoba možete skinuti ovde.

Ocenjivanje i završni ispit
Aktivnost i prisustvo na predavanjima nose 40 bodova. Preostalih 60 bodova student ostvaruje na pismenom delu ispita. Završna ocena dobija se sabiranjem bodova (aktivnost i pismeni deo ispita). Raspon bodova za završnu ocenu:

  • 51 – 60 bodova     –  ocena 6
  • 61 – 70 bodova     –  ocena 7
  • 71 – 80 bodova     –  ocena 8
  • 81 – 90 bodova     –  ocena 9
  • 91 – 100 bodova   –  ocena 10

Raspored predavanja
Raspored predavanja za predmet Teorija i praksa rešavanja sukoba možete skinuti ovde

Prezentacije
Prezentacija 1: Ljudska priroda kao uzrok sukoba
Prezentacija 2: Medjugrupni sukobi
Prezentacija 3: Sociološke teorije sukoba
Prezentacija 4: Ljudske potrebe i sukob
Prezentacija 5: Sukobi unutar drzava
Prezentacija 6: Mapiranje sukoba
Prezentacija 7: Sukob identiteta
Prezentacija 8: Transcendencija sukoba
Prezentacija 9:  Pristup J.Galtunga u oblasti resavanja sukoba
Prezentacija 10: Regionalni sukobi
Prezentacija 11: Postkolonijalna kritika i sukobi