Projekti

Projekat: Jugoistočnoevropski master studija mira

Status: završen
Nivo: međunarodni
Trajanje: tri godine (2011-2014)

Projekat ima za cilj pokretanje diplomskih akademskih (master) studija na regionalnom nivou u saradnji sa Univerzitetom u Bazelu, Institutom za transformaciju sukoba i izgradnju mira (Bazel), Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom u Zagrebu. Master studije bi se u istoj formi i sa kompatibilnim kurikulumom ponudile na svim univerzitetima koji učestvuju u projektu.

Oblast studija mira se kroz sprovođenje projekta razvija konceptualno, ali i sadržinski. To podrazumeva između ostalog uspostavljanje kurikuluma i usaglašavanje pristupa studijama, naglašavanje ključnih predmeta i naučnih celina, izgradnju biblioteke iz oblasti studija mira, nabavku literature i materijala za nastavu i stručno usavršavanje mladih istraživačkih i nastavnih kadrova. Projekat takođe predviđa stvaranje alumni mreže koja bi se sastojala i od studenata koji su završili postojeći program kao modul diplomskih akademskih međunarodnih studija.

Projektni tim

Nemanja Džuverović
Radmila Nakarada
Goran Tepšić

Podrška: Švajcarska državna fondacija za nauku (Swiss National Science Foundation)

Projekat: Etnički stereotipi i nacionalni mitovi kao prepreka pomirenju: albansko-srpski odnosi

Status: završen
Nivo: regionalni
Trajanje: jedna godina (2011)

Projekat se bavi istraživanjem potencijalnih izvora etničkih stereotipa i nacionalnih mitova, među Albancima i Srbima, mogućnostima njihovog suzbijanja i promene, kao i identifikacijom nosilaca njihove reprodukcije i mogućih nosilaca otpora i promene. Osnovni ciljevi istraživanja su: 1. Identifikacija nacionalnih mitova i etničkih stereotipa koji su diskriminativni prema albanskoj ili srpskoj etničkoj grupi; 2. Identifikacija izvora njihove proizvodnje i reprodukcije; 3. Pronalaženje nosilaca reprodukcije i širenja mitova i stereotipa, kao i mogućih nosilaca otpora i promene; 4. Identifikacija konfliktnog potencijala ovih mitova i stereotipa; 5. Objavljivanje rezultata istraživanja putem internet prezentacije, štampanog izdanja i naučne konferencije. 6. Stvaranje modela mirovnih radionica koji bi se delom zasnivao na rezultatima ovog istraživanja.

Više o projektu na:
www.nationalmyths.com

Projektni tim

Goran Tepšić
Radmila Nakarada
Mirjana Vasović
Nevena Kostadinović
Renata Eremić
Mladen Stojadinović
Vujo Ilić
Nemanja Džuverović

Podrška: Berghof fondacija za studije sukoba (Berghof Foundation for Conflict Studies)