Category Archives: Vesti

Interpretacije jugoslovenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga

Poziv za učešće u radu konferencije i prijavljivanje radova Poštovane koleginice i kolege, Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (Centar za studije mira), forum ZFD i Nansen dijalog centar Srbija organizuju dvodnevni naučni skup – regionalnu konferenciju, pod nazivom:

„Interpretacije jugoslovenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga”

13. i 14. novembar 2015. godine Fakultet političkih nauka, Beograd

Dvadeset godina nakon ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i više od deceniju nakon sukoba na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji, pomirenje na postjugoslovenskom prostoru dalo je veoma skromne rezultate, o čemu svedoče i stalni sporovi između suštinski različitih – suprotstavljenih interpretacija sukoba (posebno kada su u pitanju uzroci sukoba i odgovornost aktera), tj. njihovih zastupnika – bilo da su u pitanju političari, članovi akademske zajednice ili građani. Zapravo, ovi sukobi i nisu završeni, već su samo njihove nasilne faze okončane. Mnoge protivrečnosti su i dalje prisutne, pa čak i ojačane kroz sukobe interpretacija ili narativa. Dakle, jedna od posledica jugoslovenskih sukoba jesu i akademske, političke i društvene borbe za njihovo određenje, tumačenje i objašnjenje („metasukobi”). U ovakvim situacijama, označavanje i kontekstualizacija konfliktne i nasilne prošlosti postaju veoma važni činioci politike, kako unutrašnje tako i spoljne, ali i same transformacije sukoba i izgradnje mira. Cilj konferencije je da se učesnici, kroz dijalog i uvažavanje različitih stavova i njihove legitimnosti, fokusiraju na rasvetljavanje uzroka sukoba i multiperspektivnost njihove interpretacije; da se ukaže na političke posledice različitih interpretacija sukoba; da se predstave modeli konstruktivnog rešavanja sukoba i pristupi koji su uspešno primenjivani u lokalnim zajednicama regiona. Opšta tema konferencije su diskursi i narativi o jugoslovenskim sukobima i njihove posledice, a neke od tematskih oblasti koje bi paneli trebalo da obuhvate su:

 1. akademski diskursi: kritička refleksija; pomak od monologa, ali i od potrage za zajedničkim diskursom, ka dijalogu; multiperspektivnost i komparativnost.
 2. politički diskursi: geneza političkih diskursa i narativa; vladajući i alternativni diskursi; njihova uloga u izgradnji nacije i države; unutaretničke podele.
 3. diskursi javnog mnjenja, društva i medija: percepcija javnog mnjenja; interpretacije rata u široj javnosti; stereotipi, predrasude i etnička distanca; uloga medija u proizvodnji sukoba i mira.
 4. diskursi obrazovanja: uloga obrazovnih politika i udžbenika u izgradnji kolektivne svesti i homogenizaciji sećanja; etnička segregacija i obrazovni sistem; obrazovanje za mir i transformacija sukoba.
 5. diskursi spoljne i bezbednosne politike: uloga interpretacije sukoba u regionalnoj saradnji i evropskim integracijama; problemi manjinskih politika i uloga nacionalnih matica u njima; sekuritizacija prošlosti i sadašnjosti.
 6. komparativna perspektiva: poređenje iskustava postjugoslovenskog regiona sa iskustvima drugih postkonfliktnih regiona.

Učesnici konferencije biće profesori univerziteta i istraživači koji se bave navedenim temama, kao i predstavnici organizacija civilnog društva, prvenstveno iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i iz drugih zemalja. Na konferenciji će, između ostalih, učestvovati:

 • prof. dr Siniša Malešević, University College Dublin
 • prof. dr Jasna Dragović-Soso, Goldsmiths, University of London
 • prof. dr Dejan Jović, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet političkih znanosti
 • prof. dr Radmila Nakarada, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
 • prof. dr Nerzuk Ćurak, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka
 • prof. dr Sabina Čehajić-Clancy, Sarajevska univerzitetska škola nauke i tehnologije – Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa
 • prof. dr Šaćir Filandra, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka
 • doc. dr Jovo Bakić, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
 • doc. dr Vjeran Pavlaković, Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet
 • Radni jezik konferencije je bosanski/hrvatski/srpski.

Prijave radova moraju da sadrže ime i prezime, naziv organizacije/institucije, naslov rada (do 50 reči) i apstrakt rada (do 250 reči). Krajnji rok za prijavu je 30. jun. Autori će biti obavešteni o (ne)prihvatanju radova do 15. jula. Troškove putovanja (u iznosu do 100€) i smeštaja (u celosti) tokom konferencije snosi organizator.

Prijave radova slati na adresu: csm@fpn.bg.ac.rs