Conflict Analysis

Opis predmeta
Predmet Analiza sukoba, obuhvata prikazivanje uzroka, predistorije, aktera i šireg (međunarodnog) konteksta jednog broja karakterističnih sukoba na različitim tačkama sveta. Analiza se pre svega odnosi na unutrašnje i međudržavne sukobe, i bavi se onim primerima koji svojim karakteristikama, dužinom trajanja i eventualnim raspletom nose opštije teorijske i praktične pouke. Uzorak obuhvata sukobe na svim kontinentima što omogućava zasnovano ukazivanje na strukturne sličnosti i teškoće rešavanja.

Cilj predmeta je da se analizom sukoba pruži dublja spoznaje o prirodi konflikata u savremenim društvima i mogućim strategijama njihovog rešavanja. Sastavni deo toga je razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnosti objektivne, uravnotežene analize sukoba, unutrašnjih i spoljnih okolnosti, njihovih aktera, kao i procene domašaja prakse njihovog sprečavanja i nenasilnog rešavanja.

Predavanja
Silabus za predmet Analiza sukoba možete preuzeti ovde

Vežbe
Uputstvo za vežbe možete pronaći ovde
Tabelu sa rasporedom prezentacija možete pronaći ovde

Prezentacije
Prezentacije sa predavanja možete preuzeti ovde

Način ocenjivanja
Detaljno pojašnjenje načina polaganja predispitnih obaveza i ispita možete preuzeti ovde

Literatura
Literaturu za ispit možete preuzeti ovde

Ispitna pitanja
Ispitna pitanja možete preuzeti ovde