Studije mira

Opis predmeta
Studije mira se bave proučavanjem uzroka rata i pretpostavki mira. S obzirom na iskustvo rata na našem tlu i nepredviđenim oblicima nasilnih sukoba nakon Hladnog rata, uvećanjem konfliktnog potencijala u mnogim regijama sveta osnažena je potreba za Studijama mira, za širenjem kulture mira i zastupnika nenasilnog rešavanja sukoba.

Saglasno tome Studije mira tematski su podeljena u dva dela. U prvom studenti se upoznaju sa istorijom nastanka same discipline, osnovnim pojmovima, utemeljivačima i unutrašnjim kontroverzama. Upoznaju se i sa iskustvom rata, različitim tipovima mira i teorijom i praksom nenasilja. Drugi tematski deo bavi se analizom sukoba. Analiza sukoba, obuhvata prikazivanje uzroka, predistorije, aktera, šireg (međunarodnog) konteksta jednog broja karakterističnih sukoba na različitim tačkama sveta. Analiza se pre svega odnosi na unutrašnje i međudržavne sukobe, i bavi se onim primerima koji svojim karakteristikama, dužinom trajanja i eventualnim raspletom nose opštije teorijske i praktične pouke. Uzorak obuhvata sukobe na svim kontinentima što omogučava zasnovano ukazivanje na strukturalne sličnosti i teškoće rešavanja.

Cilj Studija mira je da upoznavanjem sa osnovnim sadržajem i karakteristikama discipline, iskustvom rata i posledicama nasilja studenti steknu svestraniji i opipljiviji uvid u vrednost mira, kao i u složene pretpostavke njegovog postizanja tj. sprečavanja i rešavanja sukoba. Drugi cilj je da se analizom sukoba pruži dublja spoznaja o prirodi konflikata u savremenim društvima i mogućim strategijama njihovog rešavanja. Sastavni deo toga je razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnosti objektivne, uravnotežene analize sukoba, unutrašnjih i spoljnih okolnosti, njihovih aktera, kao i procene domašaja prakse njihovog sprečavanja i nenasilnog rešavanja

Literatura
Celokupnu literaturu za predmet Studije mira možete skinuti ovde
Literaturu za kolokvijum možete skinuti ovde

Provera znanja, ocenjivanje i završni ispit
Studenti polažu jedan kolokvijum koji nosi 35 bodova.
Aktivnost na vežbama nosi 25 bodova.
Preostalih 40 bodova student ostvaruje na usmenom ispitu.
Završna ocena dobija se sabiranjem bodova (kolokvijum, aktivnost i usmeni deo ispita). Raspon bodova za završnu ocenu:

  • 51 – 60 bodova     –  ocena 6
  • 61 – 70 bodova     –  ocena 7
  • 71 – 80 bodova     –  ocena 8
  • 81 – 90 bodova     –  ocena 9
  • 91 – 100 bodova   –  ocena 10

Napomena 1: Studenti koji ne polože kolokvijum imaju pravo da polažu ponovo. Ukoliko ne polože ni popravni kolokvijum studenti nemaju pravoi da izađu na usmeni deo ispita. Rezultati kolokvijuma važe dve akademske godine

Napomena 2: Studenti moraju da ostvare minimum 18 bodova na kolokvijumu i 21 bod na usmenom delu ispita da bi konačna ocena bila prelazna

Raspored predavanja
Raspored predavanja za predmet Studije mira možete skinuti ovde

Ispitna pitanja
Ispitna pitanja za predmet Studije mira možete skinuti ovde.

Prezentacije
Prezentacija 1: Mirovno istrazivanje
Prezentacija 2: Mapiranje savremenih sukoba
Prezentacija 3: Intervencionizam 
Prezentacija 4: Mirovni pokreti
Prezentacija 5: Ujedinjene nacije
Prezentacija 6: Mir i razvoj
Prezentacija 7: Gandi i MLK
Prezentacija 8: Izraelsko-palestinski sukob
Prezentacija 9: Latinska Amerika
Prezentacija 10: SSSR
Prezentacija 11: Afrika
Prezentacija 12: Azija
Prezentacija 13: Irska

Informacije o vežbama
Program vežbi možete preuzeti ovde
Spisak studenata po grupama možete preuzeti ovde
Raspored održavanja vežbi možete preuzeti ovde

Literatura za vežbe
Literaturu za vežbe br.2 možete preuzeti ovde
Literaturu za vežbe br.3 možete preuzeti ovde
Literaturu za vežbe br.4 možete preuzeti ovde
Literaturu za vežbe br.5 možete preuzeti ovde