Konferencija: Etnički stereotipi i nacionalni mitovi kao prepreke pomirenju: srpsko-albanski odnosi

Uobičajena je pretpostavka da je nasilje posledica psihopatoloških stanja različitih pojedinaca. No, to je skoro sasvim netačno. Ljudi najčešće čine nasilje zato što ga smatraju legitimnim, ispravnim.

Neposredno nasilje, fizičko ili vrebalno, vidljivo je kao ponašanje. Međutim, ono ima svoje uzroke, koji nisu lako vidljivi. To su najčešće „kulture nasilja” (herojske, patrijarhalne, itd.) ili društvene strukture koje su i same represivne, eksploatativne ili otuđujuće. Postoje aspekti kulture koji legitimizuju nasilje, i njih osnivač Studija mira J. Galtung naziva kulturnim nasiljem. Činioci kulturnog nasilja su i etnički stereotipi i nacionalni mitovi.

Konferencija je sastavni deo istoimenog istraživačkog projekta koji je sproveo Centar za studije mira, uz podršku Berghof fondacije za studije sukoba. Cilj projekta bila je identifikacija nacionalnih mitova i etničkih stereotipa koje stvaraju i prenose srpski i albanski (s Kosova i Metohije) udžbenici istorije, i utvrđivanje njihovog konfliktnog i nasilnog potencijala, odnosno njihove uloge u procesu pomirenja Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji.

Format Konferencije: Debata o svakoj od tema definisanih agendom počeće izlaganjima učesnika, posle čega će uslediti rasprava u kojoj mogu da učestvuju svi prisutni.

Mesto održavanja: Fakultet političkih nauka, Beograd, Jove Ilića 165

Početak Konferencije: Ponedeljak, 5. mart 2012. godine u 11.00h

Agenda:

Debata I
Tema: Društvene funkcije etničkih stereotipa i nacionalnih mitova (11.00-12.30h)
Prva debata biće posvećena stereotipima i mitovima kao sociopsihološkim pojavama i njihovim ulogama u istoriografiji.

Debata II 
Tema: Etnički stereotipi i nacionalni mitovi u udžbenicima istorije (13.00-14.30h)
Tokom druge debate biće predstavljeni rezultati istraživanja, koji će biti i predmet rasprave.

Debata III
Tema: Uloga etničkih stereotipa i nacionalnih mitova u procesu pomirenja (15.00-16.30h)
Treći deo konferencije baviće se pomirenjem Srba i Albanaca, i ulogom stereotipa i mitova  (i uopšte obrazovanja) u njemu.

 

Učesnici:
Prof. dr Radmila Nakarada
Prof. dr Mirjana Vasović
Prof. dr Ljubodrag Dimić
Prof. dr Dragan Popadić
Članovi Centra angažovani na projektu