O nama

 

Centar za studije mira je naučnoistraživački centar Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, osnovan 2008. godine. Istraživačka aktivnost Centra usmerena je na širok opseg pitanja vezanih za rat i mir. Centar podstiče negovanje vrednosti mira i nenasilja, kao i razumevanje sukoba, regionalnih i globalnih. Centar je dinamična ustanova u kojoj se udružuju teorija i praksa kako bi se obogatili osnovni i poslediplomski programi koje pruža Fakultet političkih nauka.

U svom istraživačkom radu Centar pažnju usmerava na pitanja kao što su problem nasilnih sukoba u svetu, njihov tekući status, učinke kao i odnos međunarodne zajednice. Takođe, analizira se mogućnost sukoba na tlu Srbije i definišu se pretpostavke prevencije koje bi omogućile proaktivan odnos državnih organa i NVO prema ovom pitanju. Treći krug istraživanja odnosi se na pitanje nasilnog raspada Jugoslavije s ciljem osvetljivanja zanemarenih aspekata sukoba koji sprečavaju pomirenje.

U saradnji sa drugim institucijama koje se bave istraživanjem mira i sukoba (Transend Univerzitet i Fondacija za mir i istraživanja budućnosti) Centar organizuje radionice za studente osnovnih i diplomskih akademskih studija. U okviru Centra se organizuju i raznovrsni seminari (Istraživanje i izveštavanje sa kriznih područija, Rat na filmu), tribine (Pravedna trgovina) kao i javna predavanja sa poznatim mirovnim istraživačima (Johan Galtung i Jan Oberg).

Centar je do sada uspostavio institucionalnu saradnju sa Nansen dijalogom Beograd i Transend Univerzitetom. Istovremeno, zajedno sa Univerzitetom u Bazelu, Institutom za transformaciju sukoba (Bazel), Fakultetom političkih znanosti (Zagreb) i Fakultetom političkih nauka (Sarajevo) Centar za studije mira kao deo Fakulteta političkih nauka (Beograd) radi na izradi kurikuluma za regionalne diplomske akademske (master) studije mira koje bi sa radom trebalo da počnu akademske 2013/14.

Direktor
Radmila Nakarada

Savet Centra
Mirjana Vasović, predsednik
Miroslav Hadžić, FPN UB
Tamara Džamonja Ignjatović, FPN UB
Nemanja Džuverović, FPN UB
Saša Mišić, FPN UB
Jelena Vidojević, FPN UB
Vladimir Vuletić, FF UB
Zoran Ćirjaković, FMK US
Tanja Popović, Nansen dijalog

Sekretar
Goran Tepšić