Mir i mediji

Opis predmeta

Predmet posmatra medijske reprezentacije rata i mira i načine kako informativni mediji bivaju uključeni u sukobe. Analiziraju se pritisci i strukture koji usmeravaju i ograničavaju rad novinara, kao i specifične okolnosti kojima su izveštači izloženi u ratnim i drugim opasnim okruženjima. Naglasak se stavlja na uticaj izveštavanja na tok i transformaciju konflikata. Kurs se bavi i načinima na koje različiti akteri oblikuju medijske slike i koriste slabosti i inherentne pristrasnosti savremenih medija i samorazumevanje novinara.

Kroz sam predmet upoznaje se sa konceptom mirovnog novinarstva i drugim teorijskim okvirima i školama koje zahtevaju konstruktivno, aktivističko i/ili angažovano izveštavanje. Posmatra se logika i faktori koji utiču na oblikovanje “jasnih”, polarizovanih slika o sukobljenim stranama i daju značenje, često teško pomirljivo o imperativima postizanja stabilnog mira s jedne, i pravde i kažnjivosti, s druge strane.

Analizira se i medijsko uokviravanje ugrožavanja mira i konstruisanja ili krivotvorenja pretnji koje služe interesima pojedinih aktera. Bavi se specifičnim izazovima vezanim za ulogu medija u sukobima koji se odvijaju u navodno neobjašnjivim okolnostima, pokrivanjem “senki rata”, “nevidljivih aktera” i “sporohodnih priča”, kao i odgovorom najuticajnijih, zapadnih medija na faktore kao što su ambivalentnost sukoba i nezainteresovanost i “umor publike”.

Na kraju kursa pažnja se posvećuje načinima na koje društveni mediji i rast Interneta utičnu na mogućnost konstruktivne transformacije konflikata.

Literatura
Literaturu za predmet Mir i mediji možete skinuti ovde

Ocenjivanje i završni ispit
Aktivnost i prisustvo na predavanjima nose 20 bodova.
Seminarski rad (esej) nosi 30 bodova.
Preostalih 50 bodova student ostvaruje na pismenom delu ispita.
Završna ocena dobija se sabiranjem bodova (aktivnost, esej i pismeni deo ispita).

Raspon bodova za završnu ocenu:

  • 51 – 60 bodova     –  ocena 6
  • 61 – 70 bodova     –  ocena 7
  • 71 – 80 bodova     –  ocena 8
  • 81 – 90 bodova     –  ocena 9
  • 91 – 100 bodova   –  ocena 10

Raspored predavanja
Raspored predavanja za predmet Mir i mediji možete skinuti ovde

Prezentacije
Prezentacija 1: Mirovno novinarstvo i kritičari
Prezentacija 2: Mediji i pretnje miru
Prezentacija 3: Priče bez povoda
Prezentacije 4: Politike nazivanja
Prezentacija 5: Orjentalizam i balkanizam
Prezentacija 6: Media and Terrorism
Prezentacija 7: Selling peace