Globalizacija i novi izazovi miru

Opis predmeta

U središtu pažnje kursa je planetarni proces globalizacije, različita tumačenja njegove prirode i posledica, kao i detaljno razmatranje ekonomske, političke, ekološke i kulturne međuzavisnosti sveta. Posebno se razmatraju akteri globalizacije, kao i oblici njenog osporavanja. Pruža se realistička slika globalnih procesa koja obuhvata njen protivrečan karakter kao i protivrečne učinke, ali se istovremeno izlaže i argumentacija u prilog nužnosti stvaralačkog prilagođavanja globalizaciji malih (polu)perifernih zemalja. Ocrtavanje svetske scene obuhvata i nove sukobe koje globalizacija donosi, kao i njen mirovni potencijal. Ciljevi kursa su da omogući bliže poimanje velikih procesa koji menjaju mapu sveta, da se razluči objektivni proces od njegove istorijske forme kao i da se shvate neravnomernosti i složeni zapleti koji donose nove sukobe i slabe demokratiju na globalnom nivou.

Literatura
Literaturu za predmet Globalizacija i novi izazovi miru možete skinuti ovde.

Ocenjivanje i završni ispit
Aktivnost i prisustvo na predavanjima nose 30 bodova.
Preostalih 70 bodova student ostvaruje na pismenom delu ispita.
Završna ocena dobija se sabiranjem bodova (aktivnost i pismeni deo ispita).

Raspon bodova za završnu ocenu:

  • 51 – 60 bodova     –  ocena 6
  • 61 – 70 bodova     –  ocena 7
  • 71 – 80 bodova     –  ocena 8
  • 81 – 90 bodova     –  ocena 9
  • 91 – 100 bodova   –  ocena 10

Raspored predavanja
Raspored predavanja za predmet Globalizacija i novi izazovi miru možete skinuti ovde